Horesta

 

Ankenævn for hotel, restaurant og turisme

Tjener

Ankenævn for hotel, restaurant og turisme

Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme er et privat ankenævn. Det er etableret af HORESTA og Forbrugerrådet og er desuden godkendt af Forbrugerklagenævnet.

Ankenævnet er sammensat af to repræsentanter fra branchen, en repræsentant fra Forbrugerrådet og en repræsentant fra Visit Denmark og har en uafhængig dommer som formand.

Ankenævnets daglige arbejde varetages af et sekretariat bestående af juridiske sagsbehandlere og andre medarbejdere, der besvarer skriftlige, telefoniske og personlige henvendelser. Sekretariatet er beliggende på Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C, og kan træffes på tlf.nr. 35 36 51 21alle hverdage mellem kl. 10-14.

Hvilke sager kan Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme behandleAnkenævnet kan tage sig af klager fra forbrugere over de tjenesteydelser, som udbydes af danske hoteller, restauranter, vandrerhjem og forlystelsesparker samt andre virksomheder, der udbyder tilsvarende tjenesteydelser.

Ydelsen og/eller det fremsatte krav må højst repræsentere en værdi af kr. 150.000,00. Klager over ydelser, der overstiger denne værdi, henvises til behandling ved de almindelige domstole.

En klage kan behandles uanset om den virksomhed, som der klages over, er medlem af en organisation indenfor branchen, herunder HORESTA.

Ankenævnet behandler ikke klager, der er omfattet af et andet ankenævns virksomhed eller som vedrører leje af feriehuse eller campingpladser. Disse klager henvises til behandling ved det relevante ankenævn eller almindelige domstole.

Betingelser for at klageAnkenævnet kan først behandle en sag, efter at forbrugeren har henvendt sig om klagen til den indklagede virksomhed, og denne henvendelse ikke har resulteret i en tilfredsstillende løsning for forbrugeren.

Klagen skal indbringes for Ankenævnet på en særlig klageformular, som kan rekvireres hos Ankenævnets sekretariat eller hentes på Ankenævnets hjemmeside www.hrt-ankenaevn.dk/.

KlagegebyrSamtidig med at klagen indsendes til Ankenævnet, skal klageren indbetale et gebyr på kr. 170,-. Hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, tilbagebetales gebyret af den indklagede virksomhed.

Behandling af klagenNår sagen er indbragt for Ankenævnet på den særlige klageformular, videresendes klagen til udtalelse hos den indklagede virksomhed. Klageren får herefter lejlighed til at kommentere den indklagede virksomheds svar på klagen. Sekretariatet fastsætter en frist på normalt 14 dage for svar og gensvar. Hvis svar eller gensvar udebliver, kan sagen afgøres på det foreliggende grundlag eller afvises.

Ankenævnets sekretariat kan søge at opnå forlig mellem parterne, inden klagen forelægges til behandling for Ankenævnet.

Når alle oplysninger om sagen foreligger, bliver klagen behandlet på et møde i Ankenævnet. Ankenævnet afholder som regel møde en gang ca. hver 6 uge. Ankenævnets afgørelser er skriftlige og sendes til såvel klageren som den indklagede virksomhed. Afgørelserne er offentlige, dog med undtagelse af klagerens identitet.

OmkostningerErhvervsdrivende, der løbende bidrager til Ankenævnets drift via medlemskab af brancheorganisationen HORESTA, skal ikke betale for behandlingen af en sag.

Erhvervsdrivende, der ikke løbende bidrager til Ankenævnets drift, skal betale omkostninger for behandling af en sag, hvor klager får medhold. Omkostningerne udgør maksimalt kr. 3.000,- og maksimalt kr. 1.000,-, hvis sagen forliges.

Opfyldelse af afgørelsenDer fastsættes en frist på normalt 30 dage til at opfylde Ankenævnets afgørelse.

Såfremt afgørelsen undtagelsesvis ikke efterleves, og den indklagede virksomhed er medlem af HORESTA, vil klageren kunne få sit krav dækket hos HORESTAs garantifond.

Såfremt den indklagede virksomhed ikke er medlem af HORESTA og ikke efterlever afgørelsen, vil klageren skulle anlægge en retssag mod virksomheden for at få sit krav dækket. Klageren skal selv betale udgifterne til retssagen, men vil under visse betingelser have mulighed for fri proces eller udgiftsdækning over en retshjælpsforsikring.

Offentliggørelse

Erhvervsdrivende, som ikke efterlever Ankenævnets afgørelser, offentliggøres på Ankenævnets hjemmeside. For hoteller, restauranter m.v. er det næringsbrevsindehaveren, der bliver offentliggjort.

Yderligere oplysningerAnkenævnets sekretariat,Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg CTlf. 35 36 51 21

E-mail: kontakt@hrt-ankenaevn.dkhjemmeside: www.hrt-ankenaevn.dk/

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >