Horesta

 

Barsel

Vigtige frister i forbindelse med graviditet og barsel

I forbindelse med afholdelse af graviditetsorlov, barselslov, forældreorlov og fædreorlov gælder der en række frister indenfor hvilke, medarbejderen skal give virksomheden besked om, hvornår og hvor meget orlov, medarbejderen ønsker at holde.

Forventet fødselstidspunkt og graviditetsorlov

Moderen skal med 3 måneders varsel give virksomheden besked om det forventede fødselstidspunkt. Samtidig skal hun give besked om, hvorvidt hun vil udnytte retten til fravær før fødslen (graviditetsorlov).

Barselsorlov

Udnytter moderen sin ret til barselsorlov (14 uger), skal hun inden 8 uger efter fødslen give besked til virksomheden om, hvornår hun vil genoptage arbejdet.

Fædreorlov

En far, der ønsker at bruge sin ret til fravær fra fødselstidspunktet eller barnets hjemkost, skal med 4 ugers varsel give besked til virksomheden om forventet tidspunkt for fraværets begyndelse og længden heraf.

Den betalte del af forældreorloven

Medarbejdere ansat i henhold til hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F, der opfylder betingelserne for at modtage løn i op til 13 uger af forældreorloven, skal varsle afholdelse af den betalte del af orloven med minimum 3 ugers varsel, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Den øvrige del af forældreloven, som skal afholdes med barselsdagpenge, skal varsles over for virksomheden inden 8 uger efter fødslen.

Den del af orloven, hvor virksomheden betaler medarbejderen løn, skal afholdes inden 52 uger efter barnets fødsel. Den betalte del af orloven kan maksimalt opdeles i to perioder.

Forældreorlov

Forældre, der ønsker at bruge retten til forældreorlov (2 x 32 uger), skal inden 8 uger efter fødslen give virksomheden besked om tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden heraf. Samtidig skal det oplyses, hvis forældrene ønsker at udnytte muligheden for at holde 8 eller 14 ugers ekstra forældreorlov.

Udskudt orlov

Forældrene skal inden 8 uger efter fødslen give besked til virksomheden om, hvorvidt retten til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger ønskes brugt.

Afholdelsen af de 8-13 uger skal varsles senest 16 uger før fraværet påbegyndes. Hvis medarbejderen ikke varsler sit fravær rettidigt, kan orloven først udnyttes, når det afgivne varsel er udløbet.

Efterfølgende ændringer

Medarbejderen har ret til at ændre tidspunktet for den varslede afholdelse af orlov, hvis nyt varsel afgives inden udløbet af ovenstående varslingsperioder.

Medarbejderen har endvidere ret til at ændre tidspunktet for den varslede orlov, hvis der indtræffer omstæn­digheder, som gør det urimeligt at opretholde perioden som varslet. For eksempel kan der være tale om situationer, hvor barnet er alvorligt sygt, hvor faderens eller moderens sygdom gør det nødvendigt at ændre tilrettelæggel­sen af fraværet eller, hvis medarbejderen ikke kan få plads i institution til barnet som forventet.

Medarbejderen kan også ved aftale med virksomheden aftale et andet varsel end de ovenfor angivne.

Januar 2016


 

 

 

 

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >