Horesta

 

Elever

Uddannelsesaftale

Tilbage til elever.

Når virksomheden har fundet den rette elev, skal der udformes en skriftlig uddannelsesaftale mellem virksomheden og eleven. 

Til uddannelsesaftalen anvendes en særlig aftaleformular, der kan rekvireres på den lokale erhvervsskole eller hentes på https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler

Uddannelsesaftalen udfyldes og underskrives af elev og virksomhed og indsendes til erhvervsskolen. Virksomhed og elev modtager herefter en registreret kopi af uddannelsesaftalen. 

Uddannelsesaftalen skal oplyse om:

 • Uddannelsens betegnelse og speciale samt start- og slutdato for uddannelsen
 • Indmeldelse på skolen
 • Elevoplysninger om forudgående uddannelse og afslutning heraf
 • Løn
 • Evt. udstationering eller skiftende arbejdssteder


Hvis eleven er under 18 år 

Hvis eleven er under 18 år, skal en af forældrene underskrive uddannelsesaftalen sammen med eleven. 

Der findes fire forskellige former for uddannelsesaftaler. 


Den almindelige aftale 
For at kunne indgå denne aftaleform er kravet, at virksomheden skal være godkendt som praktiksted og sammen med skolen skal uddanne eleven fra start til slut. Dertil gælder, at:

 • virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar i hele aftaleperioden
 • eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn og aflønnes efter gældende overenskomst inden for uddannelsesområdet
 • der er en gensidig prøvetid på tre måneder, hvorefter aftalen er uopsigelig. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden begrundelse.


Ny mesterlære 

For at kunne indgå en aftale om ny mesterlære skal virksomheden være godkendt som praktiksted og skal sammen med skolen uddanne eleven fra start til slut. Dertil gælder, at:

 • det første år af uddannelsesaftalen gennemføres som praktisk oplæring i virksomheden og træder i stedet for grundforløbet på erhvervsskole
 • virksomhed, elev og erhvervsskole udarbejder en personlig uddannelsesplan for eleven. I uddannelsesplanen fastlægges de mål eleven skal nå i løbet af det første år i virksomheden - eventuelt suppleret med korte skoleophold
 • virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftale-perioden
 • eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn og aflønnes efter gældende overenskomst inden for uddannelsesområdet
 • der er gensidig prøvetid på 3 måneder, hvorefter aftalen er uopsigelig. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden begrundelseKombinationsaftale 
Virksomheder, som indgår kombinationsaftaler, skal være godkendte til at varetage hele eller dele af uddannelsen. For en kombinationsaftale gælder desuden, at:

 • eleven indgår aftale med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen og de dertil hørende skoleophold
 • virksomhederne fastlægger, hvilke perioder eleven er tilknyttet den enkelte virksomhed. Eleven kan således enten tilbringe praktiktiden skiftevis imellem to virksomheder eller i et forløb, hvor virksomhedernes uddannelsesaftaler med eleven afløser hinanden i det forløbende praktikforløb
 • virksomheder har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperiode
 • alle aftaler skal være på plads og dække hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode begynder


Kort uddannelsesaftale 

Denne aftaleform er velegnet for virksomheder, som er godkendte til at varetage en hel uddannelse, men som ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb, samt specialiserede virksomheder, der ikke kan få en fuldstændig godkendelse. For at kunne indgå en kort uddannelsesaftale gælder, at:

 • aftalen indeholder mindst en praktikperiode og et skoleophold. Aftalen kan forlænges eller omdannes til en almindelig aftale, gældende for resten af uddannelsen
 • flere aftaler kan indgås løbende og uafhængig af hinanden
 • virksomheden kun har juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i egen aftale-periode
 • eleven har ret til optagelse i skolepraktik, hvis eleven efter afslutning af en kort uddannelsesaftale ikke påbegynder en ny aftale (dog kun hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik og eleven opfylder kriterierne)

Læs mere om elever her.


Maj 2018 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >