Horesta

 

Elever

Ophævelse af uddannelsesaftale

Tilbage til elever.En uddannelsesaftale kan af såvel virksomheden som eleven/lærlingen ophæves med dags varsel de første tre måneder.Ophævelsen inden for de første 3 måneder kan som udgangspunkt ske uden angivelse af årsagen til ophævelsen. Ophævelsen kan også ske gensidigt ved, at elev og arbejdsgiver er enige om ophævelsen.Ved ophævelsen af uddannelsesaftalen skal der benyttes en særlig formular, som udleveres af den lokale erhvervsskole.

Formularen returneres i udfyldt stand til skolen, som uddannelsesaftalen er indsendt til, hvorefter handelsskolen registrerer ophævelsen.Efter udløbet af de første 3 måneder af uddannelsesaftalen kan aftalen hverken opsiges eller ophæves ensidigt af virksomheden eller eleven/lærlingen, men kun ved gensidig aftale eller grov misligholdelse.Misligholder eleven eller virksomheden sine forpligtelser væsentligt, kan den anden part hæve uddannelsesaftalen. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelse viser sig at være urigtig, eller den brister senere, kan parten hæve aftalen.Dette skal ske inden en måned efter, at den hævende part har eller burde have fået kendskab til den omstændighed, som begrunder ophævelsen.Uberettiget opsigelse eller ophævelse af en uddannelsesaftale medfører betaling af en godtgørelse, der fastsættes efter Tvistighedsnævnets praksis.Det anbefales at HORESTA kontaktes forinden ophævelse af en uddannelsesaftale.

Januar 2016
 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >